ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายเงินชดเชย, การยื่นคำขอโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น และการกำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

  • ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 1/.2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกำหนดเวลาจ่ายเงินชดเชย Download

  • ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 2/.2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขอโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่น Download

  • ประกาศคณะกรรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ1/2563 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 5799 หรือ 7661

ที่มา : กรมศุลกากร