หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 115/.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตราและการควบคุมในเขตปลอดอากร


ส่วนที่ 1 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากร

ส่วนที่ 2 การนำของออกจากเขตปลอดอากร

ส่วนที่ 3 การเก็บของในเขตปลอดอากร

ส่วนที่ 4 การขนถ่าย การตรวจ และการควบคุมของในเขตปลอดอากร

มีผลบังค้บตั้งแต่ 8 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป.
ที่มา : กรมศุลกากร


# เขตปลอดอากร
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 27-06-2020