หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชักตัวอย่างของ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 173/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชักตัวอย่างของ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 173/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชักตัวอย่างของ

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร