พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/.2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/.2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : กรมศุลกากร