บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification - AWSC) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

บทความทางวิชาการ - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (The ASEAN- the Republic of Korea Free Trade Area - AKFTA) มีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทย

การส่งของทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ 5 ประเภท คือ (1)ทางอากาศ (2)ภาคพื้น (3) EMS (4)ไปรษณีย์ลงทะเบียน (5)ไปรษณีย์ธรรมดา ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

การจำแนกพิธีการศุลกากรตามรูปแบบการนำเข้า-ส่งออกในรูปแบบการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางเรือ (ทางทะเล) การขนส่งทางรถยนต์ (ทางอากาศ) และการขนส่งไปรษณีย์ จากที่แต่เดิม การนำเข้า-ส่งออกจะอาศักหลักเกณฑ์ของบัญญัติแห่งกฏหมายว่าด้วยพิธีการทางเรือ โดยอาศักบทบัญญัติในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ในการปฏิบัติพิธีการทางอื่นๆโดยอนุโลม

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน