รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

Last Update : 27 Oct 2021


คำอธิบายรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต