การนำเข้าสินค้า

การนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน

การบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำในใบขนสินค้า

ให้ระบุราคาขายปลีกแนะนำ ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-01) ในช่อง Deducted Amount ยกเว้นกรณี กรณีที่อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว ให้ระบุ 0.1 กรณีของนำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4รวมทั้งของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรีให้ระบุ 0.2. ที่มา : กรมสรรพสามิต

ต้องการทราบว่ากรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรแล้วส่งออกไปเก็บไว้ยังต่างประเทศ หากนำเข้ามาขายในประเทศไทยจะได้รับยกเว้นอากรหรือไม่

พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภท 1 บัญญัติให้ยกเว้นอากรขาเข้ากับสินค้านำเข้าที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรและไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใดๆที่ได้ส่งออกไปต่างประเทศและนำกลับเข้ามาโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูป หรือเป็นสินค้าต่างประเทศ ที่ได้เคยนำเข้ามาในประเทศไทย และชำระค่าภาษีอากร และได้ส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่ได้ขอคืนอากรขาเข้า และได้นำกลับเข้ามา โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่าง ดังนั้นหากสินค้าของท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด การนำกลับเข้ามาขายในประเทศ จะไม่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้า แต่หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ของนั้นต้องชำระค่าภาษีอากร ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562

การตรวจสอบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest)

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร ระบบ e-tracking (http://e-tracking.customs.go.th/ETS/index.jsp?lang=th&left_menu=nmenu_esevice_002) ไปที่เมนู “Vessel” ใส่รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละช่อง แล้วกด “search” ดังตัวอย่าง ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2562