BOI

การโอนย้ายของออกจากสิทธิ ส่งเสริมการลงทุน BOI (ต้นทาง)

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ (ปลายทาง) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คลังสินค้าทัณฑ์บน การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อโอนย้ายของเข้าไปใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้ ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น ระบุเลขที่อนุมัติสั่งปล่อยของ BOI ส่วนใบอนุญาต ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่าดังนี้ ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า เขตปลอดอากร (Freezone) เขตปลอดอากร การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Table of Contents คำจำกัดความ พิธีการศุลกากรสำหรับของนำเข้า พิธีการศุลกากรสาหรับการส่งของ ระบบตัดบัญชีวัตถุดิบ ข้อมูลหลักที่ใช้ในการตัดบัญชีวัตถุดิบ กรณี Trading (Non BOI) การตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่น ตัวอย่างการบันทึกข้อมุูลใบขนสินค้าขาออก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การส่งเสริมการลงทุน เป็นมาตรการหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสำคัญโดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด. คำจำกัดความ สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ได้รับการส่งเสริม หมายความว่า ผู้ได้รับบัตรส่งเสริมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งรายชื่อผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถค้นหาได้จาก www.boi.go.th เครื่องจักร หมายความว่า เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และโครงโรงงานสำเร็จรูป ที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงาน วัตถุดิบ (Material) หมายความว่า ของที่ใช้ในการผลิต หรือ ผสม หรือ ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งอาจไม่คงสภาพเดิม เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย วัสดุจำเป็น (Essential Material) หมายความว่า ของซึ่งจำเป็นต้องใช้และเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองในการผลิต หรือ ผสม หรือ ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ผลิตผล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว หนังสืออนุมัติสั่งปล่อย หมายความว่า หนังสือที่สำนักงานอนุมัติให้เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ได้ร้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยการลดหย่อน หรือ ยกเว้นอากรขาเข้า และผู้ได้รับการส่งเสริมต้องนำเครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เข้ามาตามช่วงระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดไว้ในหนังสือโดยมี 2 รูปแบบ คือ หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยรายบัญชีราคาสินค้า (รายอินวอยซ์) คือบัญชีรายการและปริมาณเครื่องจักร/วัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ตามที่ปรากฏในแต่ละบัญชีราคาสินค้า

ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น)

ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น) เป็นช่องทางในการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และสูตรการผลิต รวมถึงการขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่าง ๆ ผ่านระบบ Online