ข่าวสารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

กรมศุลกากรแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการจะนำพิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2022 มาใช้ เริ่ม 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation - DTC) โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กยท. มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออกลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี e - From D จากประเทศเวียดนาม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้ EXEMPT100)

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลการสำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)