การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีใบขนฯ มีปัญหาเปลี่ยนผ่านพิกัดฮาร์โมไนซ์

กรณีมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จาก HS2017 เป็น HS2022

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ขอเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ของผู้ส่งออกที่มีความประสงค์ใช้สิทธิ สำหรับกรณีใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรในปี 2564 และรับบรรทุกในปี 2565 (กรณีมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จาก HS2017 เป็น HS2022) สามารถยื่นชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ณ ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออก (สถานะ 0409)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) โทรศัพท์ : 0-2667-6010 อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department