การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

กยท. ได้ปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (RAOT e-SFR) เรียบร้อยแล้ว

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้พัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (e-Cess) รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ G2G และ B2G โดยระบบสามารถดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จวบจนปัจจุบัน และเนื่องจากนโยบายภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) จึงได้มีโครงการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Single Form ร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และ กยท.

ดังนั้น กยท. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-QC)
 2. โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)

ปัจจุบัน กยท. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ ระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (RAOT e-SFR) เรียบร้อยแล้ว มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงทะเบียน National Single Window (NSW) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเพิ่มเอกสาร ดังนี้
  • คำขอหนังสือใบรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบ
  • คำขอใบผ่านด่านศุลกากรและใบชำระเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา
  • คำขอยกเลิกใบรับรองคุณภาพยาง/คำขอยกเลิกใบชำระเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง
 2. ผู้ประกอบการ ติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้รองรับการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR) และทำการทดสอบการรับส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เมื่อได้รับการอนุมัติเอกสารในระบบ National Single Window (NSW) โดย กยท. แล้ว ผู้ประกอบการจึงสามารถส่งรายการผ่านระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR) ได้

การรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (e-Cess) แบบเดิม มีผลบังคับใช้สิ้นสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยเอกสารใบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม (e-Cess) สามารถใช้งานเอกสารได้ตามอายุของเอกสาร (30 วันนับจากวันที่ออกใบรับค่าธรรมเนียม) และขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ตามปกติ

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่พร้อมให้บริการระบบ e-SFR

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้

 1. บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารที่พร้อมให้บริการระบบ e-SFR

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. ธนาคารทหารไทยธนชาต (ธนาคารทหารไทย)

สำหรับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย สามารถให้บริการระบบ e-SFR ได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

Avatar
Administrator
Support Department