การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 148/.2564 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department