แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2561 (สัตว์น้ำ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2561 (การปฏิบัติ พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา )

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2561 (การปฏิบัติ พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา )

ตามที่กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2561 (การปฏิบัติ พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 13.02 03.03 13.04 และ 16.04 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.1 ให้ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์น้ําบางชนิดเข้ามาใน ราชอาณาจักรไทยและใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6) และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมศุลกากรกําหนดเพื่อจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะ ถูกกําหนดเงื่อนไขการสั่งการตรวจตามหลักบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในกรณีต้องเปิดตรวจ (Red Line) ให้ดําเนินการตามข้อ 2.2 ต่อไป”
ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department