การปฏิบัติพิธีการศุลกากร นำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากร นำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากร นำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

รถยนต์สำเร็จรูป หมายความว่า รถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากร ประเภท 87.02 และรถยนต์นั่ง ตามพิกัดศุลกากรประเภท 87.03 และให้หมายความรวมถึงรถยนต์สำเร็จรูปที่นำเข้าเก็บรักษาในคลังสินค้าทันฑ์บน หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี และภายหลังมีการปฏิบัติการโอนย้ายภายในประเทศ หรือมีการชำระภาษีอากรเพื่อบริโภคภายในประเทศด้วย
ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department