บทความน่ารู้

บทความทางวิชาการ - แนวทางการจัดการปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทนม จากความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน

การนำเข้ามาและส่งกลับออกไปซึ่งภาชนะบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก เพื่อให้ได้รับยกเว้นอากร

กรมศุลกากรประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรกนิกส์ เพื่อหลี่กเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ COVID-19 จากธนบัตรและเช็ค

คำอธิบายรหัส Certified Exporter Code ภายใต้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self-Certification - AWSC)

ปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

การงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุลกากรารทางศุลกากร

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ณ ด่านศุลกากรเชียงของ

ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดทำคำและเผยแพร่ อธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า

EXEMPT152-ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากนำเข้าในเขตปลอดอากรตามมาตรา 152 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร

เอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)

การขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) กฎการขนส่ง จึงกำหนดให้ของที่จะขนส่ง ต้องจัดทำเครื่องหมายเลขหมายและนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย

เคยรู้สึกบ้างไหมว่า เวลาจะสะกดชื่อ-นามสกุล หรืออีเมล์ของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ใครฟังผ่านทางโทรศัพท์ แต่ละครั้งมันช่างเป็นเรื่องที่แสนยากเย็นเสียเหลือเกิน เพราะตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงคล้ายๆ กันไปเสียหมด

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย