บทความน่ารู้

บทความวิชาการ - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กับโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น) เป็นช่องทางในการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และสูตรการผลิต รวมถึงการขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่าง ๆ ผ่านระบบ Online

คำแนะนำเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับ พืชกระท่อม

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

ผู้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้า สําหรับของนั้นเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ได้เรียกเก็บไว้

การนำเข้าและส่งออกของเร่งด่วน

บทความทางวิชาการ - เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บทความทางวิชาการ - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification - AWSC) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

บทความทางวิชาการ - การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 กับการอุดหนุน

บทความทางวิชาการ - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (The ASEAN- the Republic of Korea Free Trade Area - AKFTA) มีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทย

บทความทางวิชาการ - แนวทางการจัดการปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทนม จากความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน

การนำเข้ามาและส่งกลับออกไปซึ่งภาชนะบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก เพื่อให้ได้รับยกเว้นอากร