คำอธิบายรหัส Certified Exporter Code

คำอธิบายรหัส Certified Exporter Code ภายใต้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self-Certification - AWSC)

ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department