บทความน่ารู้

เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)”

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า”

ประเภท 3 ภาค 4 สิทธิทัณฑ์บนนำเข้าชั่วคราว (การยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นการชั่วคราวและส่งกลับออกไป)

บทความวิชาการ - วิเคราะห์การพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร ภายใต้ศุลกากรยุคใหม่ (Customs modernization)

ใช้ e-Form D อย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรศุลกากรภายใต้ ATIGA

บทความวิชาการ - การขอคืนอากรทั่วไป

บทความวิชาการ - การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร ในยุคดิจิทัล (Customs Risk Management in Digital 4.0)

บทความวิชาการ - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กับโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น) เป็นช่องทางในการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และสูตรการผลิต รวมถึงการขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่าง ๆ ผ่านระบบ Online

คำแนะนำเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับ พืชกระท่อม

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

ผู้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้า สําหรับของนั้นเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ได้เรียกเก็บไว้

การนำเข้าและส่งออกของเร่งด่วน