การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/.2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

ช่องทางการลงทะเบียน

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ต้องลงทะเบียนโดยสามารถดําเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร
  2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal
  3. ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร

การมอบอํานาจ

การมอบอํานาจกระทําการแทนในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของศุลกากรตามประกาศนี้ สามารถดําเนินการได้ในเรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การรับผิดชอบการบรรจุ การรายงานยานพาหนะเข้า-ออก การชําระภาษีอากร การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร การติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และการดําเนินการ ในกระบวนการทางศุลกากร เว้นแต่การลงลายมือชื่อแทนผู้มอบอํานาจในแบบคําขอ รวมถึงหลักฐานประกอบแบบคําขอ ทุกประเภทตามแนบท้ายประกาศนี้ การอุทธรณ์การประเมินอากร การดําเนินคดีและการระงับคดีในชั้นศุลกากร

การระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน

ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อจะระงับการใช้ข้อมูลทะเบียนจากเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการ ศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ดังนี้

  1. กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการ ทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือน
  2. กรณีนิติบุคคล เมื่อไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการ ทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลาสองปี

เมื่อผู้ลงทะเบียนถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะไม่สามารถปฏิบัติ พิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรได้ จนกว่าจะแจ้งขอใช้ข้อมูลทะเบียนใหม่

บทเฉพาะกาล

  • ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ไว้แล้วก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการ ในกระบวนการทางศุลกากรตามประกาศนี้
  • ผู้ลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบคําขอ และแบบแนบก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับแต่ยังไม่ได้ รับอนุญาตเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถดําเนินการโดยใช้แบบคําขอ และแบบแนบตามแบบแนบ ท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 64/.2561 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการ ในกระบวนการทางศุลกากร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/.2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department