การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 90/.2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 90/.2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

![](./img/ประกาศกรมศุลกากรที่ 90/.2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร.jpg)

ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department