การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/.2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/.2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมสรรพสามิต

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร

Avatar
Administrator
Support Department