การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติพิธีการ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้า

ส่วนที่ 1 การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้า

.การจัดทำใบรับรอง

การจัดทำใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปนำเข้า

การตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบตามกระบวนการทางศุลกากร

การตรวจสอบรถยนต์

ส่วนที่ 3 การตรวจสอบรถยนต์สำเร็จรูปกรณีมีเหตุอันควรสงสัย

การเชื่อมโยงข้อมูล

ส่วนที่ 4 การเชื่อมโยงใบขนสินค้าขาเข้ากับกรมการขนส่งทางบก

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูป