มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากรที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า (Assessment Request Code)

  1. กรณีมีปัญหาและต้องการพบพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า

    • ในเรื่องปัญหาพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร ราคาศุลกากร
    • ในเรื่องที่ต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานศุลกากรก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำขอคืนเงินอากร และได้มีการแจ้งเหตุผลไว้ในช่องหมายเหตุ (Remark) แล้ว
  2. กรณีของนำเข้าเป็นของที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม (1) หรือ (2) ให้ระบุค่า Y ในช่อง Assessment Request Code “มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากร ที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า”
  2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะสั่งการตรวจใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเปิดตรวจ
  3. พบพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารมาแสดง หรือร้องขอให้พนักงานศุลกากรพิจารณาดำเนินการใด ๆ