News

แจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking

แจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 12:30 น. โดยจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ได้ที่ “ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการเงิน” ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์

การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์ กองมาตรฐานพิธีการราคาศุลกากร

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่กรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/04/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/04/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่กรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566

รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566

กรมศุลกากรเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีใบขนฯ มีปัญหาเปลี่ยนผ่านพิกัดฮาร์โมไนซ์

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีใบขนฯ มีปัญหาเปลี่ยนผ่านพิกัดฮาร์โมไนซ์ จาก HS2017 เป็น HS2022

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

กรมศุลกากรจับมือกรุงไทยต่อยอด "Customs Trader Portal" ให้นิติบุคคลลงทะเบียนออนไลน์

ศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ขยายบริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนออกของ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ไม่มีสังกัด ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ไม่มีสังกัด ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่

กรมศุลกากรจะเริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรมีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้าและพนักงานศุลกากรมากขึ้น ศุลกากรจึงแจ้งการตรวจสอบข้อมูลในระบบเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการอบรมระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking)

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการอบรมระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation - DTC) โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร

กยท. มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ระบบ Customs Trader Portal

กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออกลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

การนำเข้าสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้ EXEMPT100)

การจำแนกประเภทพิกัดศุลการสำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลการสำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมอ. ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร