Knowledge

Q & A ถามตอบ การใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร Q & A ถามตอบในงานการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

การใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ขั้นตอนการขอคืนเงินในกรณีชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Direct Debit /Bill Payment แล้วไม่ได้รับเลขที่ชำระอากร

ขั้นตอนการขอคืนเงินในกรณีชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Direct Debit /Bill Payment แล้วไม่ได้รับเลขที่ชำระอากร

การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร กับ รหัสสถิติของสินค้า

บทความวิชาการ - การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร กับ รหัสสถิติของสินค้า

สรุปสาระสำคัญการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

บทความวิชาการ - สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. 2563

การลดอัตราอากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในเขตปลอดอากร

บทความวิชาการ - การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในเขตปลอดอากร

การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

บทความวิชาการ - การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน

บทความวิชาการ - การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร (ASEAN Wide Self-Certification - AWSC)

การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า”

การยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นการชั่วคราวและส่งกลับออกไป

ประเภท 3 ภาค 4 สิทธิทัณฑ์บนนำเข้าชั่วคราว (การยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นการชั่วคราวและส่งกลับออกไป)

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กับโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

บทความวิชาการ - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กับโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

การคืนอากรตามมาตรา 28 (Re-export)

ผู้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้า สําหรับของนั้นเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ได้เรียกเก็บไว้

เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บทความทางวิชาการ - เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

บทความทางวิชาการ - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (The ASEAN- the Republic of Korea Free Trade Area - AKFTA) มีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทย

เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark)

การขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) กฎการขนส่ง จึงกำหนดให้ของที่จะขนส่ง ต้องจัดทำเครื่องหมายเลขหมายและนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย

NATO phonetic alphabet

เคยรู้สึกบ้างไหมว่า เวลาจะสะกดชื่อ-นามสกุล หรืออีเมล์ของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ใครฟังผ่านทางโทรศัพท์ แต่ละครั้งมันช่างเป็นเรื่องที่แสนยากเย็นเสียเหลือเกิน เพราะตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงคล้ายๆ กันไปเสียหมด

ราคาขายปลีกแนะนำ

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ

ความหมายของรหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์

ontainer Number รหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญการขนส่งสินค้าทางบกและ ทางทะเล ถูกนำมาใช้เพื่อการแยกขนาดและชนิดของตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ฯลฯ

การนำเข้ายากำพร้า

ยากำพร้าในประเทศไทยหมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน

การใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้สิทธิพิเศษความตกลงการค้าเสรี

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน

ระเบียบการส่งออกข้าวฉบับล่าสุด

ในหนังสือเรื่อง Cosmos ของคุณ Carl Sagan ซึ่งผู้เขียนยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดตลอดกาล และเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ อวกาศและดาราศาสตร์ในมุมมองของ Carl Sagan ชายที่ทำให้มนุษย์รักเขาด้วยความรักที่เขามีต่อจักรวาลถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรในทั้งงานเขียน งานบรรยาย นวนิยาย และมุมมองที่ทำให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นผ่านการศึกษาธรรมชาติ