Import

การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติพิธีการ การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้า .การจัดทำใบรับรอง การตรวจสอบ การตรวจสอบรถยนต์ การเชื่อมโยงข้อมูล เอกสารแนบท้ายประกาศ ใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูป ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 การปฏิบัติพิธีการ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 106/ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้า ส่วนที่ 1 การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้า .การจัดทำใบรับรอง การจัดทำใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปนำเข้า การตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การตรวจสอบตามกระบวนการทางศุลกากร การตรวจสอบรถยนต์ ส่วนที่ 3 การตรวจสอบรถยนต์สำเร็จรูปกรณีมีเหตุอันควรสงสัย การเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนที่ 4 การเชื่อมโยงใบขนสินค้าขาเข้ากับกรมการขนส่งทางบก เอกสารแนบท้ายประกาศ ใบรับรองรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูป

ของตกค้าง

เนื่องจากในปัจจุบันมีใบขนสินค้าผ่านแดน ที่ส่งข้อมูลหลังจากวันนำเข้าเกิน 60 วัน ทำให้ระบบกรมศุลกากรได้ Lock ไม่ให้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน ทำให้มีคำถามกลับเข้ามาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหร้ับเรื่องดังกล่าว ในส่วนของโปรแกรม เราจำเป็นต้องทราบว่าระบบหลังบ้านกรมศุลกากร จะทำการตรวจสอบและ lock สินค้าที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรเกิน 60 วัน นับแต่วันที่นําเข้า โดยไม่มีการยื่นใบขนสินค้า หรือ ไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่ศุลกากรเรียกเก็บ ไม่สามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

การนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน

การบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำในใบขนสินค้า

ให้ระบุราคาขายปลีกแนะนำ ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-01) ในช่อง Deducted Amount ยกเว้นกรณี กรณีที่อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว ให้ระบุ 0.1 กรณีของนำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4รวมทั้งของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรีให้ระบุ 0.2. ที่มา : กรมสรรพสามิต

กรณีผู้นำของเข้าได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและระบบได้ตัดชำระเงินค่าภาษีอากรจาก บัญชีธนาคารแล้ว ผู้นำของเข้าสามารถยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าได้หรือไม่

การนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนการนำเข้า ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 การนำเข้าอาหารเพื่อบริโภคส่วนตัวทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หรือการนำติดตัวเข้ามา สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ ต้องไม่เข้าข่ายอาหารที่ห้ามนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จำนวนตามที่สำนักด่านอาหารและยากำหนดว่าเป็นปริมาณอาหารเพื่อบริโภคเฉพาะตน ไม่ถือเป็นการนำเข้าเพื่อจำหน่าย คืออาหารไม่เกินจำนวนที่บริโภคได้ 30 วัน และไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือ 10 ลิตร อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบกับข้อเท็จจริงในการนำเข้า ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2563

การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักร

การนำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูปเพื่อขาย ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางกับ อย. การนำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูปที่ไม่ใช่เพื่อขาย หากมีการนำเข้ารายการละไม่เกิน 6 ชิ้น ให้ถือว่า เป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่อยู่ในอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า ที่จะพิจารณาให้นำเข้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งการนำเข้าต่อ อย. (นายด่านศุลกากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558) ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2563

การนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

การนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนการนำเข้า ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 การนำเข้าอาหารเพื่อบริโภคส่วนตัวทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หรือการนำติดตัวเข้ามา สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ ต้องไม่เข้าข่ายอาหารที่ห้ามนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จำนวนตามที่สำนักด่านอาหารและยากำหนดว่าเป็นปริมาณอาหารเพื่อบริโภคเฉพาะตน ไม่ถือเป็นการนำเข้าเพื่อจำหน่าย คืออาหารไม่เกินจำนวนที่บริโภคได้ 30 วัน และไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือ 10 ลิตร อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบกับข้อเท็จจริงในการนำเข้า ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2563

ต้องการทราบว่ากรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรแล้วส่งออกไปเก็บไว้ยังต่างประเทศ หากนำเข้ามาขายในประเทศไทยจะได้รับยกเว้นอากรหรือไม่

พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภท 1 บัญญัติให้ยกเว้นอากรขาเข้ากับสินค้านำเข้าที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรและไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใดๆที่ได้ส่งออกไปต่างประเทศและนำกลับเข้ามาโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูป หรือเป็นสินค้าต่างประเทศ ที่ได้เคยนำเข้ามาในประเทศไทย และชำระค่าภาษีอากร และได้ส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่ได้ขอคืนอากรขาเข้า และได้นำกลับเข้ามา โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่าง ดังนั้นหากสินค้าของท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด การนำกลับเข้ามาขายในประเทศ จะไม่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้า แต่หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ของนั้นต้องชำระค่าภาษีอากร ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562

การรวม ศบ. คืออะไร

ศบ. ย่อมาจาก ศุลกากรทางบก เป็นแบบรายงานยานพาหนะและสินค้าที่บรรทุกมาในยานพาหนะนั้นๆ เทียบได้กับ บัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ปัจจุบันสามารถส่งได้ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มายื่นเป็นกระดาษกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดน เมื่อผ่านด่านพรมแดนจะได้เลขที่บัญชีสินค้าทางบก เป็นเลข 17 หลัก ต้องเอาไปใส่ในช่องเลขที่ใบตราส่งในใบขนสินค้าขาเข้า เช่น รถยนต์หมายเลข 11111 ขนส่งของมาทั้งหมด 2 ราย นาย ก ผ้า 5 กล่อง น้ำหนัก 100 กก. นาย ข. เสื้อ 20 กล่อง น้ำหนัก 2000 กก. ยื่น ศบ.1 ที่ด่านพรมแดน ได้เลขที่ 5141 02 11 100000215 รหัสด่าน ปี เดือน เลขลำดับของแต่ละเดือน 5141 02 11 100000215 ในการทำใบขนฯจะแยกยื่นเป็นของแต่ละคน ของนาย ก. จะนำเลข 17 หลักไปใส่ในช่อง Master Bill of Lading นำรายการที่ 1 ไปใสในช่อง House Bill of Lading

การตรวจสอบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest)

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร ระบบ e-tracking (http://e-tracking.customs.go.th/ETS/index.jsp?lang=th&left_menu=nmenu_esevice_002) ไปที่เมนู “Vessel” ใส่รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละช่อง แล้วกด “search” ดังตัวอย่าง ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2562

คำว่า “ของใช้ส่วนตัว” และ “ของใช้ในบ้านเรือน” รวมถึงอะไรบ้าง

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของอันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอก ราชอาณาจักร นำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปพร้อมกับตน หรือส่งเข้ามาก่อนหรือส่งตามเข้ามาภายหลังที่ ผู้เดินทางเข้ามาถึงภายในระยะเวลากำหนด ไม่ว่าของนั้นจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้านเรือนก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของซึ่งบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร สั่งเข้ามาใช้เองหรือของที่ส่งจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาให้กันเป็นของขวัญของฝาก ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนเหมาะสมแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร โดยของนั้นต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว ไม่มีลักษณะทางการค้า ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่องซักผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และตู้ เป็นต้น ทั้งนี้ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง เครื่องดนตรี เครื่องกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ไม่ได้รับการยกเว้นอากร ที่มา : กรมศุลกากร วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2563