HS-2022

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

รายชื่อ Contact Point กรณีพบปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022

กรมศุลกากรเผยแพร่ รายชื่อ Contact Point (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565) กรณีพบปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022

เอกสารประกอบการสัมมนาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป