Document

คู่มือระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม

คู่มือระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว

มาตรการ "TCWMD"

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง ร้อย (100) ปี ร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถามมาตรการ TCWMD