Self Service & Knowledge Base

ข่าวสารและบทความล่าสุด

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

ศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ขยายบริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนออกของ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ไม่มีสังกัด ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/.2565 เรื่อง จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้ และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/.2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/.2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)

กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

กรมศุลกากรจะเริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 49/.2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก