Self Service & Knowledge Base

ข่าวสารและบทความล่าสุด

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตผลพืช

การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)”

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 27) (น้ำมันดีเซล)

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีใบขนฯ มีปัญหาเปลี่ยนผ่านพิกัดฮาร์โมไนซ์ จาก HS2017 เป็น HS2022

กรมประมงขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT100 ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 4)

การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 137/.2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 201/.2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์)